Beleidsplan stg. Dierenopvang Maasland

Dierenopvang Maasland biedt zwervende of afgestane honden en katten uit het, bij de opvang aangesloten verzorgingsgebied, veilige en comfortabele opvang.


Welke zorg wordt de dieren geboden?

Het op te vangen dier ontvangt, ongeacht leeftijd, uiterlijk, gedrag- of gezondheidsstatus passende zorg. Dieren die dragend, zogend of nestblijvend zijn worden in principe in gastgezinnen gehuisvest. De opvang wil bijdragen aan gedegen socialisatie van jonge dieren. De opvang borgt ten alle tijde de eigenwaarde van het de aan haar zorg toevertrouwde dieren.

Verblijf in de opvang en het toekomstige nieuwe tehuis zijn daar in de ruimste zin van het woord op afgestemd. Uitmuntende zorg en voorlichting dragen daartoe bij.

Om juiste zorg te waarborgen hanteert de opvang “de vijf vrijheden van Brambell”

 1. vrij van dorst, honger en onjuiste voeding.
 2. vrij van fysiek en thermaal ongerief.
 3. vrij van pijn, verwonding en ziektes.
 4. vrij van angst en chronische stress.
 5. vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen.

Dieren met gedrag- en of gezondheidsproblemen worden behandeld en verzorgd met als doel het dier, met richtlijnen voor de nieuwe eigenaar, een passend thuis te bieden.

Daartoe wordt nauw samengewerkt met dierengedragsdeskundigen en dierenarts.


Wettelijke bewaarplicht zwerfdieren?

Voor gezonde dieren wordt na de wettelijke bewaartermijn van 14 dagen en het voldoen aan de vaccinatie- en registratierichtlijnen actief gezocht naar een passend, blijvend thuis.

De opvang zorgt voor voldoende voorlichting, begeleiding en nazorg van de nieuwe
eigenaar.

De opvang probeert actief dieren uit de opvang onder de aandacht te brengen van zoekende eigenaren die hun dier verloren zijn en aspirant eigenaren die een nieuwe huisgenoot zoeken.


Beleid verwilderde katten

Vaak komen er katten binnen die gevonden worden in poldergebieden, industrieterreinen en dergelijke, deze katten zijn meestal niet sociaal naar mensen en hebben altijd in volledige vrijheid geleefd.

Verwilderde katten worden direct gescreend op mogelijkheden tot (re)socialisatie, als zij in aanmerking komen voor (re)socialisatie worden zij in gastgezinnen van de opvang ondergebracht.

Katten die niet voor (re)socialisatie in aanmerking komen worden zo spoedig mogelijk voor neutralisatie, vaccinatie en plaatsen van een geregistreerde chip bij de dierenarts aangeboden. Na herstel worden zij in samenwerking met Dierenambulance Maasland uitgeplaatst op de vindplek.

Verwilderde kat

Euthanasiebeleid

Dierenopvang Maasland onderschrijft de vijf vrijheden van Brambell wat betreft euthanasie.
In een enkel geval kan euthanasie worden overwogen.

Dieren met een zeer slechte medische diagnose en prognose, dieren die niet verbeteren op adequaat ingestelde therapie of progressieve ernstige gezondheidsproblemen vertonen kunnen voorgedragen worden voor medische euthanasie.

Dieren met zeer storend afwijkend gedrag, agressieve gedragingen naar mens en dier of dieren die zelfvernietigend gedrag vertonen worden intensief begeleid door gedragsdeskundigen. Blijkt er, na adequate therapie geen progressie of zelfs verergering aanwezig dan kan het dier, door de welzijnscommissie worden voorgedragen voor euthanasie. De welzijnscommissie bestaat uit drie personen, binnen de welzijnscommissie moet er een unanimiteit zijn voor al dan niet toepassen van euthanasie:

 1. De aan de opvang verbonden dierenarts in verband met medische zaken.
 2. Externe gedragsdeskundigen ten aanzien van gedrag en therapie.
 3. De beheerster van de opvang ten aanzien van dagelijkse zorg en welzijn.

Medewerkers

Dierenopvang Maasland heeft de beschikking over een team van drie medewerkers in loondienst, een beheerster en twee asielmedewerkers, die er zorg voor dragen dat het, door het bestuur opgestelde beleid, ten alle tijde nageleefd en uitgevoerd wordt.

Naast deze medewerkers is er een groot team van ca. 65 gemotiveerde vrijwilligers beschikbaar die de medewerkers ondersteunen.

Dierenopvang Maasland en haar medewerkers zien voorlichting aan publiek als een belangrijke taak.
Daartoe worden er open dagen en activiteiten op het asiel georganiseerd.

Zo draagt Dierenopvang Maasland bij aan verantwoord huisdierenbezit en wellicht aan voorkoming huisdierenoverschot.


Wet en regelgeving

Uitgangspunten die door het asiel gehanteerd worden:

 • Het asielbestuur handelt in zijn hoedanigheid als werkgever in overeenstemming met hetgeen daaromtrent wettelijk is bepaald
 • Voldoet aan Wet Dieren en alle andere wet- en regelgeving die van toepassing is (zoals Arbowet, sociale wetgeving, Wet minimumloon, Wet Persoonsregistratie, etc.);
 • Continu bezig zijn met kwaliteitsverbetering;
 • De nodige zorg en welzijn verleent aan alle op te vangen dieren.
 • Geen lichamelijke ingrepen uitvoert, behalve waar dat noodzakelijk is i.v.m. de gezondheid, het neutraliseren en/of het identificeren van het dier
 • In en om haar gebouw niet fokt met dieren;
 • Op geen enkele wijze meewerkt aan handel (in- en verkoop) in dieren.
 • Bestuursleden en medewerkers heeft die geen activiteiten uitvoeren die tegen het beleid van Wet Dieren en Keurmerk Opvang indruisen en het aanzien of het imago van zowel asiel als Keurmerk Opvang schaden.
 • Geen dieren als prijs, beloning of gift uitlooft of uitreikt bij wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen.

Het bestuur van Stg. Dierenopvang Maasland handelt in zijn hoedanigheid als werkgever in overeenstemming met wat daaromtrent wettelijk is bepaald.

Steun Dierenopvang Maasland

Wilt u de zorg voor onze dieren ondersteunen?
Een gift is erg welkom.
Elke euro komt ten goede aan de zorg voor onze dieren.

Dank u voor uw bijdrage!Op dit moment hebben wij binnen de opvang meerdere betaalde vacatures beschikbaar.
Ben jij iemand die het mooi lijkt om iets te kunnen betekenen voor het welzijn van honden en katten in een Dierenopvang?
Klik dan snel op deze link: vacature asielmedewerker

Zwerfdieren, hond en kat samen