Volg ons

Contact

Dierenopvang Maasland

Aengelbertlaan 30
5342 LA Oss
Telefoon: 0412-638497

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van
11:00 t/m 15:00 uur

Zaterdag van 11.00-16.00 uur

Op zon en feestdagen zijn wij gesloten

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring stg. Dierenopvang Maasland.

Dierenopvang Maasland biedt afgestane of zwervende honden en katten uit het, bij de opvang aangesloten verzorgingsgebied, veilige en comfortabele opvang.
Het op te vangen dier ontvangt, ongeacht leeftijd, uiterlijk, gedrag- of gezondheidsstatus passende zorg. Dieren die dragend, zogend of nestblijvend zijn worden in principe in gastgezinnen gehuisvest.
De opvang wil bijdragen aan gedegen socialisatie van jonge dieren.
Verwilderde katten worden direct gescreend op mogelijkheden tot resocialisatie. Om katten op verantwoorde wijze te screenen hebben drie professionals die in de opvang werkzaam zijn een cursus “socialisatie gradatie katten bepalen” gevolgd.
Katten die niet voor een resocialisatietraject in aanmerking komen worden zo spoedig mogelijk voor neutralisatie en plaatsen van een transponder bij de dierenarts aangeboden.
Na herstel worden zij in samenwerking met Dierenbescherming Regionaal uitgeplaatst op de vindplek.

Dieren met gedrag- en of gezondheidsproblemen worden behandeld en verzorgd met als doel het dier, met richtlijnen voor de nieuwe eigenaar, een passend thuis te bieden. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de dierengedragstherapeut en dierenarts.
De opvang borgt ten alle tijde de eigenwaarde van het de aan haar zorg toevertrouwde dieren. Verblijf in de opvang en het toekomstige nieuwe tehuis zijn daar in de ruimste zin van het woord op afgestemd.
Uitmuntende zorg en voorlichting dragen daartoe bij.

Voor gezonde dieren wordt na de wettelijke bewaartermijn van 14 dagen en het voldoen aan de vaccinatie- en registratierichtlijnen actief gezocht naar een passend, blijvend thuis.
De opvang zorgt voor voldoende voorlichting, begeleiding en nazorg van de nieuwe eigenaar.
De opvang probeert actief dieren uit de opvang onder de aandacht te brengen van zoekende eigenaren die hun dier verloren zijn en aspirant eigenaren die een nieuwe huisgenoot zoeken.

Dierenopvang Maasland heeft de beschikking over een team van betaalde, gediplomeerde professionals die er zorg voor dragen dat het, door het bestuur opgestelde beleid, ten alle tijde nageleefd en uitgevoerd wordt. Naast het professionele team is er een groot team van gemotiveerde vrijwilligers beschikbaar die het professionele team ondersteunen.

Dierenopvang Maasland en haar medewerkers zien voorlichting aan publiek als een belangrijke taak.

Daartoe worden er open dagen en activiteiten op het asiel georganiseerd.
Ook stelt de dierenopvang haar gebouw beschikbaar voor activiteiten die vanuit Dierenbescherming Regionaal worden georganiseerd. Zo draagt Dierenopvang Maasland bij aan verantwoord huisdierenbezit en wellicht aan voorkoming huisdierenoverschot.

Er zijn stageplaatsen voor zowel dierverzorgend onderwijs als maatschappelijke stages van het voortgezet onderwijs beschikbaar. Er worden “dagbestedingplekken” aangeboden voor mensen vanuit geestelijke gezondheidszorg en/of jeugdzorg. Ook mensen die een sanctie in de vorm van een taakstraf opgelegd hebben gekregen door Justitie, verslavingszorg, Kinderbescherming etc. kunnen bij de opvang werkzaamheden verrichten.

Dierenopvang Maasland onderschrijft de koepelvisie van de Dierenbescherming wat betreft euthanasie.
In een enkel geval kan euthanasie worden overwogen.
Dieren met een infauste diagnose, dieren die niet verbeteren op adequaat ingestelde therapie of progressieve ernstige gezondheidsproblemen vertonen kunnen voorgedragen worden voor medische euthanasie. Dieren met zeer storend afwijkend gedrag, agressieve gedragingen naar mens en dier of dieren die automutilerend gedrag vertonen worden intensief begeleid door gedragstherapeuten.
Blijkt er, na adequate therapie geen progressie of zelfs verergering aanwezig dan kan het dier, door de euthanasiecommissie worden voorgedragen voor euthanasie. Daarbij wordt de “beslisboom” van de KNMvD als handvat gebruikt.

Uitgangspunten die door het asiel gehanteerd worden:

het asielbestuur handelt in zijn hoedanigheid als werkgever in overeenstemming met hetgeen daaromtrent wettelijk is bepaald voldoet aan de dierenwelzijnswet en alle andere wet- en regelgeving die van toepassing is (zoals Arbowet, sociale wetgeving, Wet minimumloon, Wet Persoonsregistratie, etc.); continu bezig is met kwaliteitsverbetering; de nodige zorg verleent aan alle op te vangen dieren (GWWD art. 36.3 en 37); geen lichamelijke ingrepen uitvoert, behalve waar dat noodzakelijk is i.v.m. de gezondheid, het neutraliseren en/of het identificeren van het dier (GWWD art. 40.1 en 40.2); in en om haar gebouw niet fokt met dieren; op geen enkele wijze meewerkt aan handel (in- en verkoop) in dieren; bestuursleden en medewerkers heeft die geen activiteiten uitvoeren die tegen het beleid van de DB indruisen en het aanzien of het imago van zowel asiel als DB schaden: de activiteiten worden met name genoemd; geen dieren als prijs, beloning of gift uitlooft of uitreikt bij wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen (GWWD art. 57);

Het bestuur van stg. Dierenopvang Maasland handelt in zijn hoedanigheid als werkgever in overeenstemming met wat daaromtrent wettelijk is bepaald.